เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ จะเริ่มต้นเป็นข้อตกลงตามกฏหมายระหว่าง THAIHOST.IN.TH (ผู้ให้บริการ) และผู้ใช้บริการทันที
หลังจากที่ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ และถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้ยอมรับเงื่อนไข และ ข้อตกลงเหล่านี้แล้วนับตั้งแต่เวลานั้น
1 ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หรือ เว็บที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่างๆ เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing หากตรวจพบในภายหลังว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการท่านใด มีเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
2 ผู้ให้บริการจะไม่รับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาในการให้ดาวน์โหลดข้อมูล เช่น เกม, โปรแกรม, วิดีโอ, เพลง ฯลฯ รวมถึงการ streaming ทั้งภาพและเสียง หรือเว็บไซต์ที่มีการรับฝากไฟล์, เว็บประมูลสินค้าออนไลน์เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรา ทั้งยังห้ามนำไฟล์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น ภาพยนตร์, เพลง, โปรแกรม ฯลฯ ขึ้นไว้บนเซิร์ฟเวอร์ หากตรวจสอบพบในภายหลังทางผู้ให้บริการจะดำเนินการลบข้อมูลเหล่านั้นทันทีโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากพบว่าเนื้อหาหลักของเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อการละเมิดข้อตกลงข้อ นี้อย่างชัดเจนผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
3 ห้ามมิให้ใช้บริการนี้ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หากตรวจพบในภายหลังว่าเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการท่านใด มีเนื้อหาดังกล่าว ข้างต้น ผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
4 ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ทำการ spam mail (การส่งอีเมล์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการไปยังอีเมล์ของผู้รับที่มิใช่ สมาชิกหรือมีความประสงค์ต้องการรับข้อมูลนั้นๆ) หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ใช้บริการท่านใดใช้เซิร์ฟเวอร์ของเรา ในการส่ง spam mail รวมถึงข้อความขู่บังคับ หรือข้อความที่มีจุดประสงค์ร้ายต่อบุคคลอื่นๆ ทางผู้ให้บริการสามารถระงับบริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
5 ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้มีการใช้งานเกินขอบข่ายที่มอบให้ รวมถึงการพยายามจะเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต (Hacking) หากตรวจพบว่าผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ อันอาจก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่น ทางผู้ให้บริการสามารถระงับบริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
6 ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้มีการใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนัก (Load) แก่เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงการใช้งานทุกอย่างทีมีผลเสีย หรือผลกระทบต่อเซิร์ฟเวอร์ของเรา ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดๆ นั้นถือเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต ซึ่งผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการมีสิทธิ์ริบค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระไว้แล้ว ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายได้ตามสมควร
7 หากผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง หมด ทางผู้ให้บริการสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าบริการ เรียกร้องค่าปรับ หรือค่าเสียหายเพิ่มเติมได้ตามสมควร
8 ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องเก็บรหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของท่านไว้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้ง่ายต่อการถูก hack ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับเว็บไซต์อันเนื่องมา จากความประมาทของผู้ใช้บริการเอง อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถในการ กู้ข้อมูลกลับคืนมา
9 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ถึงแม้ว่าทางผู้ให้บริการจะมีบริการสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลนั้นจะมีความถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือเกิดเหตุอันสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรมีข้อมูลสำรองไว้อย่างน้อย 1 ชุดเสมอในอีกระบบหนึ่ง
10 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ในกรณี ค้างชำระค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด เกิน 7 วัน โดยจะไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
11 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอถึงพื้นที่การใช้งาน และ bandwidth หากพบว่าเกินหรือเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ใช้บริการจักต้องรีบแจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทันที
12 เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูลเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป
13 ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขและข้อตกลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ถ้าลูกค้าท่านใดทำผิดข้อตกข้างต้น ทางเราขอยกเลิกสัญญาและ ปิดบริการทันที โดยไม่มีการคืนเงินและแจ้งล่วงหน้า

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: