THNIC ให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่ ดังนี้

co.thโดเมนสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นองค์กรพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบริษัทต่างประเทศที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทย และตัวแทนนั้น จะต้องจดทะเบียนในประเทศไทย และได้รับการโอนสิทธิ ในการจดทะเบียนชื่อโดเมนจากบริษัทแม่ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย /
 ตัวอย่างใบ ภพ01 PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 ตัวอย่างใบ ภพ09 PDF (ใช้สำหรับแสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเท่านั้น)
 ตัวอย่างหนังสือบริคณสนธิ PDF (ใช้สำหรับยืนยันชื่อภาษาอังกฤษของบริษัท และต้องมีการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)

in.thสำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)
/
 ตัวอย่างเอกสาร PDF (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ac.thสำหรับสถาบันการศึกษา
ผู้สมัครขอจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้หมวดหมู่นี้ จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย /

go.thสำหรับการใช้ของภาครัฐบาล
เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย (มติการประชุมคณะรัฐมนตรี) /
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารออกโดย CIO)
 ตัวอย่างเอกสาร PDF(เอกสารจากหน่วยงานถึง CIO)

net.thสำหรับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
or.thสำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร
mi.thสำหรับหน่วยงานทางทหาร
ภาษาไทย .th
สำหรับผู้ถือครองชื่อโดเมนภาษาอังกฤษใด ๆ ภายใต้ .th อยู่ก่อนแล้วเท่านั้น และชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ จะสามารถใช้อ้างอิงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมนภาษาไทยได้ 1 ชื่อเท่านั้น

การตั้งชื่อโดเมน : ชื่อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยอักษรหรือตัวเลข (a-z, 0-9) อย่างน้อย 2 ตัว แต่ไม่เกิน 24 ตัว ชื่อโดเมนสามารถมีตัวอักษรพิเศษ คือ ยัติภังค์ (เครื่องหมายขีดสั้น ๆ ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ (-)) แต่ต้องไม่ใช้ในตอนเริ่มต้นหรือลงท้ายของชื่อ นอกจากนี้ชื่อที่เลือกนั้น จะต้องเหมือนกับชื่อเต็ม หรือชื่อย่อที่ใช้จดทะเบียนองค์กรมากที่สุด
* ดูคำสงวนและคำเฉพาะต่าง ๆ คลิกที่นี่

จำนวนชื่อโดเมน : แต่ละองค์กรสามารถที่จะขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้เพียง 1 ชื่อจากทุกหมวดหมู่ที่ให้บริการนั้น

การแจ้งข้อมูลเท็จ : THNIC ถือเป็นความผิดในเรื่องการแจ้งข้อมูลเท็จในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน และหาก THNIC ทราบเรื่องดังกล่าว THNIC สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกชื่อโดเมนนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือครองชื่อโดเมนทราบล่วงหน้า และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมใดๆ แก่ผู้ถือครองชื่อโดเมนนั้น

ข้อมูลบน WHOIS : THNIC บรรจุข้อมูลของชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูล WHOIS ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นได้โดยคำสั่ง whois (who-is) จากเชลล์แอคเคาท์ใด ๆ หรือจากเว็บเพจ whois ของ THNIC ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการรู้ถึงผู้ที่ใช้ชื่อโดเมน "thnic.co.th" ก็พิมพ์ "whois -h whois.thnic.co.th thnic.co.th" ที่พร้อมพ์ของเชลล์แอคเคาท์ของผู้ใช้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นชื่อเต็มของผู้ถือครองชื่อโดเมน (ผู้บริหารชื่อโดเมน) ผู้ดูแลฝ่ายเทคนิค และผู้ติดต่อสำหรับการเก็บเงิน (billing contact) รวมทั้งชื่อโฮสต์ (เนมเซิร์ฟเวอร์) ที่ให้บริการเนมเซอร์วิสแก่ชื่อโดเมนนั้น

ความเป็นส่วนตัว : THNIC ถือสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลในฐานข้อมูล WHOIS แก่สาธารณชน ทั้งในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร และ จากการเรียกดูด้วยฟอร์มออนไลน์

การป้องกันเมล์ขยะ : การ ส่งเมล์ขยะถือเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ THNIC สงวนสิทธิในการเพิกถอน การจดทะเบียนของโดเมนใด ๆ ที่พบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกกฎหมาย รวมทั้งใช้โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งอีเมล์ขยะที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การพิจารณานี้ ไม่นับกรณีที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ลงแอดเดรสอีเมล์ เพื่อการตอบกลับจำนวนมาก อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานของเจ้าของอีเมล์ที่มาของข้อมูลจาก: https://www.thnic.co.th/policy

Powered by WHMCompleteSolution

เปลี่ยนภาษา: